ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

λογιστικές υπηρεσίες καβάλα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καθ’ ότι στις μέρες μας οι υποχρεώσεις που αφορούν την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τα πρόστιμα μη τήρησής ή ακόμη και ανακριβούς τήρησης αυτών ακόμη και μιας μικρής επιχείρησης διογκώνονται ανεξέλεγκτα, τίθεται επιτακτική η ανάγκη παρακολούθησης και συμμόρφωσης στους αντίστοιχους κανόνες. Το λογιστικό γραφείο Αγαθής Μαχαιρίδου αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την λογιστική παρακολούθηση κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων ,παρέχοντας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου.

Σύσταση επιχειρήσεων και τήρηση βιβλίων επιχείρησης

τήρηση λογιστικών βιβλίων

Όσον αφορά την σύσταση επιχειρήσεων, έχει προηγηθεί εκτενέστατη αναφορά σε ξεχωριστό άρθρο της ιστοσελίδας μας, καθ ‘ ότι απαιτείται ανάλυση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά ώστε να βρεθεί η πιο συμφέρουσα μορφή. Μετέπειτα παρέχουμε ολοκληρωμένα πακέτα λογιστικής υποστήριξης που περιλαμβάνουν την τήρηση απλογραφικών αλλά και διπλογραφικών βιβλίων –μηχανογραφικά- σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα( ΕΛΠ). Όπου απαιτείται , η τήρηση των βιβλίων πραγματοποιείται στην έδρα της επιχείρησης, δίνοντας την δυνατότητα υποστήριξης οργανωμένου λογιστηρίου.
Η λογιστική τήρηση των βιβλίων και στοιχείων μιας επιχείρησης περικλείει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και ποικίλλει βάσει του μεγέθους και του είδους της επιχείρησης. Βεβαίως , καλύπτει υποχρεωτικά την καταχώρηση των στοιχείων αυτής στα βιβλία της , την υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων Φ.Π.Α και Φ.Μ.Υ καθώς επίσης και των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών (ΜΥΦ). Κύριο μέλημά μας αποτελεί η ορθή τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με την εκάστοτε λογιστική νομοθεσία έτσι ώστε και οι προκύπτοντες φόροι να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και οι εκ του νόμου προκύπτουσες υποχρεώσεις να εκπληρώνονται στο ακέραιο. Άλλωστε η σωστή τήρηση των βιβλίων αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα οργάνωσης μιας επιχείρησης ανεξαρτήτου μεγέθους, γι αυτό και το γραφείο μας δαπανά αρκετό χρόνο και προσοχή σε αυτήν. Επιπλέον συντάσσουμε τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται ανά περίπτωση και αναλαμβάνουμε την υποβολής τους στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες, σε συνδυασμό με την υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, αφορά την σύνταξη και υποβολή των εντύπων Ε1 και Ε3 (μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης), ενώ όσον αφορά τις εταιρίες τα έντυπα Ε3 και Ν. Αναλόγως τη νομική μορφή της εταιρίας και την κατηγορία βιβλίων που τηρεί , ενδέχεται να απαιτείται η σύνταξη ισολογισμού, καθώς και άλλων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ,καθώς επίσης και η δημοσίευση αυτών , όπου αυτό απαιτείται.

Υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός και εκπαιδευμένο προσωπικό λογιστικού γραφείου

Διαθέτοντας πλήρως εξελιγμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα( κατ’ όπιν συνεννόησης) για την πορεία και τα αποτελέσματα της επιχείρησής σας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συνδράμουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη και ομαλή πορεία της επιχείρησης σας. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε κάθε είδους μεταβολή και διαδικασία της επιχείρησης σας με το Δημόσιο ( Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ. , επιμελητήριο, IKA, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, Δήμους), τα οποία απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτής. Με αυτόν τον τρόπο σας ‘’εξοικονομούμε’’ χρόνο που όχι μόνο είναι απαραίτητος , αλλά και ικανός για να διαθέσετε ως προς την οργάνωση και περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Ανάλυση οικονομικών δεικτών

ανάλυση οικονομικών δειχτών

Επιπρόσθετα, προβαίνουμε σε ανάλυση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και μεγεθών που εσείς επιλέγετε( ή σε συνεργασία με εμάς) , με στόχο είτε την εξεύρεση επιχειρηματικών ευκαιριών στον κλάδο που δραστηριοποιήστε είτε αδυναμιών σας προς βελτίωση.

Εργατικά ζητήματα που άπτονται στο λογιστικό γραφείο

Μία άλλη παράμετρος στην τήρηση των βιβλίων είναι η παρακολούθηση εργατικών ζητημάτων και η ανάληψη όλων των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την απασχόληση προσωπικού. Αναφερόμαστε τόσο στην παρακολούθηση όλων των εργατικών θεμάτων, όσο και στην παροχή αντίστοιχων συμβουλών. Παρέχουμε υπηρεσίες κατάρτισης καταστάσεων μισθοδοσίας βάσει της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας , αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τήρησης λογιστικών αρχείων και απεικόνισης της οικονομικής πορείας μιας επιχείρησης. Αναλυτικότερα, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ, που λόγω των αυστηρών προθεσμιών που ισχύουν σήμερα, αποτελούν ‘’βραχνά’’ για τις επιχειρήσεις που εναλλάσσουν τακτικά το προσωπικό ή τις ώρες εργασίας αυτού. Στον τομέα της μισθοδοσίας περιλαμβάνεται επίσης η ηλεκτρονική υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) του ΙΚΑ καθώς επίσης και η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας όποτε ζητηθεί. Βασικό κομμάτι στην παροχή συμβουλών που συνδέονται με το εργασιακό κομμάτι αποτελεί η ενημέρωση σε θέματα συλλογικών συμβάσεων, υποχρεώσεων που προκύπτουν από την απασχόληση προσωπικού ως προς διάφορους φορείς (ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ), καθώς επίσης και στην επίλυση εργατικών διαφορών.

Λογιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Βασικός μας στόχος είναι να σας παρέχουμε πλήρως καθετοποιημένες λογιστικές υπηρεσίες, με ότι αυτό συνεπάγεται για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και αυτό αποτελεί για μας όχι μόνο προτεραιότητα αλλά και πρόκληση. Έχουμε τις γνώσεις, τα μέσα αλλά και την διάθεση να σας παρέχουμε υπηρεσίες και λύσεις που θα κάνουν την διαχείριση της επιχείρησής σας εύκολη και δημιουργική. Δεσμευόμαστε ότι κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας , τηρείται απόλυτη εχεμύθεια των δεδομένων της επιχείρησης σας και προστατευμένη πρόσβαση στα μηχανογραφικά στοιχεία αυτής.