ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φορολογικές υπηρεσίες στη Καβάλα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο ραγδαία εξελισσόμενο και άκρως ρευστό φορολογικό ‘’τοπίο’’ των τελευταίων ετών στην χώρα μας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια άμεσης και διαρκούς ενημέρωσης με μοναδικό στόχο την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών υψηλών προδιαγραφών. Διαθέτουμε υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και πρόσβαση στις πιο ενημερωμένες βιβλιοθήκες φορολογικών αναλύσεων έτσι ώστε εμείς και το προσωπικό μας να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε και να επιλύσουμε πάσης φύσεως φορολογικά ζητήματα.

Το φορολογικό πλαίσιο της χώρας μας είναι αρκετά περίπλοκο όπως έχουμε ήδη αναφέρει και περιλαμβάνει πολλούς τομείς ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά θα αναλύσουμε τους κυριότερους από αυτούς καθώς επίσης και τις αντίστοιχα παρεχόμενες υπηρεσίες από το λογιστικό μας γραφείο.

  • Έκδοση κλειδαρίθμου : Αποτελεί το πρωταρχικό βήμα απόκτησης πρόσβασης στον ηλεκτρονικό φορολογικό ‘’κόσμο’’. Είναι η διαδικασία απόκτησης όνομα χρήστη και κωδικού πρόσβασης -μοναδικών για κάθε φυσικό αλλά και νομικό πρόσωπο- που εξασφαλίζουν την πρόσβαση όχι μόνο στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ,αλλά και σε μια σειρά άλλων ιστοσελίδων όπως αυτή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ.α. Απολύτως απαραίτητη η διαδικασία απόκτησης του λόγω της πληθώρας εργασιών που διενεργούνται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
  • Φορολογία Εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων :  Ξεκινώντας  από τα φυσικά πρόσωπα-ιδιώτες, το γραφείο μας παρέχει εδώ και πολλά χρόνια υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή των εντύπων Ε1,Ε2, αλλά και Ε3 που αφορά την φορολογία επιτηδευματιών. Επιπλέον ασχολούμαστε με την φορολογία κατοίκων εξωτερικού και όλες τις ιδιαιτερότητες που αυτή περικλείει. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι πέρα από την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και εκπλήρωση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, βασικό μας μέλημα είναι πάντοτε η παροχή εύστοχων  συμβουλών για την εξεύρεση της πιο συμφέρουσας- φορολογικά- λύσης.   Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα και οντότητες , όπου οι υποχρεώσεις αυξάνονται , φροντίζουμε για την φορολογική συνέπεια τους. Κάθε νομική οντότητα αναλόγως την μορφή της έχει ιδιαιτερότητες και αντίστοιχες υποχρεώσεις προς την φορολογική διοίκηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υποβολή  εντύπων Ε3 και Ν που είναι βασικά και ισχύον για όλες τις μορφές νομικών οντοτήτων.
  • Φορολογικοί ελέγχοι : Έχοντας άρτια γνώση των φορολογικών διαδικασιών και της αντίστοιχης νομοθεσίας , παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σε περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων. Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε συνδυασμό με εξειδικευμένους νομικούς με αντίστοιχη εμπειρία.
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.): Αφορά επιχειρήσεις και  η απόδοση του αποτελεί μια από τις βασικές φορολογικές υποχρεώσεις αυτών. Εκτός από την σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων εντύπων  και καταστάσεων όποτε απαιτείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τακτικά και με συνέπεια την πορεία αυτού του δείκτη κάθε πελάτη μας έτσι ώστε να τον ενημερώνουμε και να τον καθοδηγούμε με βάση τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης του.
  • Φορολογία ακίνητης περιουσίας: Αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Από το 2014 κι έπειτα, που η φορολογία ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) αφορά πλέον όλους όσους κατέχουν ακίνητα, είναι πολύ σημαντικό να ανταποκρινόμαστε σωστά σε αυτήν την υποχρέωση (σωστή συμπλήρωση εντύπου  Ε9) , καθώς από αυτήν απορρέουν και οι αντίστοιχοι φόροι.
  • Φορολογικές συμβουλές : Αναλαμβάνουμε την ανάλυση της κάθε περίπτωσης-προβλήματος και έπειτα ανταποκρινόμαστε με προτάσεις, απαντήσεις και λύσεις όπου αυτό απαιτείται. Η πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας καθιστά απαραίτητη την εξειδικευμένη γνώση και ανάλυση φορολογικών νόμων και διαδικασιών. Η διαρκής επιμόρφωση και ενασχόληση του ανθρωπίνου δυναμικού του γραφείου μας, μας επιτρέπει να σας παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές στον φορολογικό σχεδιασμό τόσο της επιχείρησης σας όσο της ιδιωτικής σας ζωής( κάλυψη τεκμηρίων αγοράς και διαβίωσης, υποχρεώσεις σχετικά με την συλλογή αποδείξεων κ.α.)
  • Παρακρατούμενοι και προκαταβλητέοι φόροι : Αποτελούν φόρους που παρακρατούνται είτε από μισθούς και συντάξεις, είτε από αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και αποδίδονται ανά μήνα. Όσον αφορά  τα επαγγέλματα των  αρχιτεκτόνων, μηχανικών, και  εργολάβων οι φόροι αυτοί δύνανται να είναι προκαταβλητέοι ανάλογα με την φύση της εκτελούμενης εργασίας. Το γραφείο μας εντάσσει την σύνταξη και υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων στο ολοκληρωμένο λογιστικό πακέτο υποστήριξης του μηνιαία.   
  • Αιτήσεις ρύθμισης χρεών :  Ανταποκρινόμενοι στην μεγάλη –λόγω των  δυσχερών οικονομικών συνθηκών- ανάγκη τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρηματιών για διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , αναλαμβάνουμε την διαδικασία αιτήσεων ρύθμισης τόσο ως προς την φορολογική διοίκηση, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς.
  • Αιτήσεις επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης : Αφορά την χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης σε ορισμένες ομάδες πολιτών που –σύμφωνα με τα κάθε χρόνο οριζόμενα κριτήρια- το δικαιούνται.  Αναλαμβάνουμε την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης στα οριζόμενα από το νόμο χρονικά διαστήματα.
  • Αιτήσεις επιδόματος τέκνων (Α21) : Αποτελεί παροχή του  νεοσύστατου οργανισμού προνοιακών επιδομάτων και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε όλους όσους έχουν ή αποκτούν τέκνο/α. Η αίτηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και ακολουθεί την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.