Νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης

Νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης

Νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης

Το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης συστάθηκε με τον νόμο 4826/2021 και αποτελεί μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (πρώτος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος). Απευθύνεται ιδίως ή κατά κύριο λόγο στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και σταδιακά πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη επικουρική ασφάλιση.

Στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α υπάγονται υποχρεωτικά:

Όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1.1.2022 και εφεξής :

– ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή

– αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα.

Στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται προαιρετικά, οι κάτωθι Μη Μισθωτοί:

1. Οι ασφαλιζόμενοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εφεξής, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2023-31.12.2023.

2. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2021:

α) Αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί,

β) Πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ και

γ) Πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α υποβληθεί από 1.1.2023 ή μεταγενέστερα και κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ανωτέρω Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Ασφαλιστικές κατηγορίεςΠοσά εισφορών επικουρικής σύνταξης (από 1.1.20-31.5.22)Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης (1.6.22)
1η ασφ. κατηγορία4239
2 η ασφ. κατηγορία5147
3 η ασφ. κατηγορία6156

Ως ημερομηνία έναρξης είσπραξης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών Νέας Επικουρικής ορίζεται η 1.1.2022 και θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Ε.Κ.Α, λαμβάνονται υπόψη για την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) από τον e-ΕΦΚΑ.